Sổ sách kế toán – tổng hợp các biểu mẫu kế toán


Tổng hợp các sổ sách kế toán


Một trong những công việc đầu tiên khi bước vào nghề kế toán là làm quen với sổ sách kế toán.


Sổ kế toán là hệ thống tài liệu dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Các kiến thức liên quan đến sổ sách kế toán bao gồm: Cơ bản về sổ sách kế toán, các loại sổ sách kế toán, hệ thống sổ kế toán, trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán, quy trình ghi sổ kế toán bằng tay và bằng máy vi tính, điều chỉnh sổ kế toán, các hình thức sổ kế toán.


Link tải: http://ketoannhatnghe.com/files/Tong-hop-mau-so-sach-ke-toan.rar


(Phụng Phanketoannhatnghe.com)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *