Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng

* Hóa đơn, chứng từ
‘- Cập nhật và theo dõi sự giao nhận các hoá đơn bán hàng
‘- Lập hóa đơn GTGT bán hàng thông thường
‘- Lập hóa đơn GTGT bán hàng trong trường hợp đặc biệt như: khuyến mại, giảm giá, chiết khấu thương mại…
‘- Lưu trữ và bảo quản hóa đơn, chứng từ.

‘* Báo cáo doanh thu bán ra
-Lập sổ chi tiết bán hàng vào báo cáo tổng hợp bán ra.
-Lập sổ bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.
-Lập sổ ghi nhận chi phí thuế GTGT của hàng hoá bán ra.

‘* Báo cáo công nợ phải thu
-Lập sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu theo từng khách hàng
-Lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu
-Lập bảng đối chiếu công nợ với khách hàng
– Lập báo cáo phân tích tuổi nợ của khách hàng.

* Sẵp xếp và lưu trữ công nợ phải thu.