Các chuẩn mực kế toán Việt Nam


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN


Chuẩn mực kế toán (accounting standards) là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.


    Chuẩn mực kế toán bao gồm những nguyên tắc chung (general principles) và những nguyên tắc cụ thể (specific principles)

 • Nguyên tắc chung là những giả thiết (assumption), khái niệm (concept) và những hướng dẫn dùng để lập báo cáo tài chính.

 • Nguyên tắc cụ thể là những quy định chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 •     Nguyên tắc chung được hình thành do quá trình thực hành kế toán, còn nguyên tắc cụ thể được xây dựng từ các quy định của tổ chức quản lý.

      Mỗi quốc gia, tùy theo tình hình phát triển kinh tế của mỗi nước, sẽ có những nguyên tắc kế toán của nước mình, có tên tiếng Anh là Generally Accepted Accounting Principles, gọi tắt là GAAP.

  Chúng ta có những lý do sau để đặt ra chuẩn mực kế toán chung:


 • Có tuân thủ các chuẩn mực kế toán thì người lập và người sử dụng Báo cáo tài chính mới hiểu được các thông tin phản ánh trên báo cáo. Chuẩn mức kế toán là nền tảng để thực hiện chức năng của kế toán tài chính (financial accounting) là báo cáo tình hình tài chính (financial reporting)

 • Và phương tiện quan trọng dùng để báo cáo tình hình tài chính chính là các Báo cáo tài chính (Financial statements)

 • Như vậy, không có chuẩn mực kế toán thì các mục tiêu của Báo cáo tài chính dưới đây sẽ không đạt được:

 • + Cung cấp thông tin hữu ích để làm quyết định về đầu tư và tín dụng


  + Cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá luồng tiền tương lai


  + Cung cấp thông tin về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, gọi chung là tình hình tài chính (financial position) của doanh nghiệp


 • Nói cách khác, nhờ có chuẩn mực kế toán các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính trở nên thiết thực, tin cậy được và có thể so sánh được.

 • + Thông tin có thiết thực thì người sử dụng mới có thể đưa ra quyết định


  + Thông tin có tin cậy thì người đọc mới thấy an tâm


  + Thông tin có so sánh được thì người sử dụng mới có thể lựa chọn


  Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam bao gồm 26 chuẩn mực. Các chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các chuẩn mực kế toán hiện hành nhằm:


 • Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất

 • Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.

 • Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

 • Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

 • Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài chính quy định trong chuẩn mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam


  26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành


  Dưới đây là tóm lược 26 chuẩn mực kế toán hiện hành thông qua 5 đợt phát hành của bộ tài chính (có quyết định và thông tư hướng dẫn đính kèm trong link tải bên dưới): đợt 1 ban hành bốn chuẩn mực (2, 3, 4, 14), đợt 2 ban hành sáu chuẩn mực (1, 6, 10, 15, 16, 24), đợt 3 ban hành sáu chuẩn mực (5, 7, 8, 21, 25), đợt 4 ban hành sáu chuẩn mực (17, 22, 23, 27, 28, 29), đợt 5 ban hành bốn chuẩn mực (11, 18, 19, 30).


  Cụ thể nội dung từng chuẩn mực như sau:

  • Chuẩn mực 1: Chuẩn mực chung

  • Chuẩn mực 2: Hàng tồn kho

  • Chuẩn mực 3: Tài sản cố định hữu hình

  • Chuẩn mực 4: Tài sản cố định vô hình

  • Chuẩn mực 5: Bất động sản đầu tư

  • Chuẩn mực 6: Thuê tài sản

  • Chuẩn mực 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty

  • Chuẩn mực 8: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

  • Chuẩn mực 9: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

  • Chuẩn mực 10: Hợp nhất kinh doanh

  • Chuẩn mực 11: Doanh thu và thu nhập khác

  • Chuẩn mực 12: Hợp đồng xây dựng

  • Chuẩn mực 13: Chi phí đi vay

  • Chuẩn mực 14: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Chuẩn mực 15: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

  • Chuẩn mực 16: Hợp đồng bảo hiểm

  • Chuẩn mực 17: Trình bày báo cáo tài chính

  • Chuẩn mực 18: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

  • Chuẩn mực 19: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

  • Chuẩn mực 20: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Chuẩn mực 21: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con

  • Chuẩn mực 22: Thông tin về các bên liên quan

  • Chuẩn mực 23: Báo cáo tài chính giữa niên độ

  • Chuẩn mực 24: Báo cáo bộ phận

  • Chuẩn mực 25: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

  • Chuẩn mực 26: Lãi trên cổ phiếu.


  Link tải các chuẩn mực kế toán

  http://ketoannhatnghe.com/files/Chuan-Muc-Ke-Toan.rar
  (Phụng Phanketoannhatnghe.com)

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *